Ár Stair/Our HistoryStruchtúr Corparáideach agus Stair

Bunaíodh Forbairt Phobail Maigh Cuilinn Teo / Moycullen Community Development Association (MCDA) i 1989 agus Cuideachta atá ann atá Teoranta ag Ráthaíocht agus nach bhfuil Scairchaipiteal aige (Uimhir Clárúclúin Cuideachta: 146396). Eagraíocht sheachbhrabúsach an MCDA agus bhain an cuideachta Sradas Carthanachta amach i 1997. : CHY 12877. Shíolraigh cuideachta an MCDA ó Choiste Pobail Mhaigh Cuilinn, coiste a bhí deonach agus nach raibh corpraithe agus a bhí gníomhach ó na luath-1970í. Grúpa pobail deonach, ionadaíoch atá san MCDA. Tá gach áitritheoir de Pharóiste Mhaigh Cuilinn, atá ar a laghad sách sean chun vóta a chaitheamh, i dteideal a bheith ina mball den MCDA.


Feidhmiú an MCDA

Is iad seo a leanas príomh-ghnéithe feidhmíochta na heagraíochta

 • Rekhffilann MCDA Oifig Pobail Mhaigh Cuilinn in Aras Uilinn, ina bhfuil beirt bhall foirne páirtaimseartha atá ar chonradh le FAS, agus riarann sé agus déanann sé cothabháil ar Áras Uilinn mar áis le haghaidh a úsáide ag grnpaí pobail
 • Déanann MCDA ionadaíocht thar ceann phobal Mhaigh Cuilinn agus soláthraíonn sé  lár-phointe tagartha do ghnó sa phobal
 • Tá ionadaíocht ag go leor clubanna agus cumainn san MCDA
 • Feidhmíonn an Eagraíocht faoi choimirce Meamraim agus Airteagail Chomhlachais atá faofa go hiomlkl, agus tá sainordú aige ionadaíocht a dhéanamh thar ceann an phobail in idirbheartaíochtaí le Coillte
 • Toghtar Stiúrthóirí gach dara bhliain
 • Déanann coiste Stiúrtha lkmhsekl ar chúrsaí laethúla
 • Cruinnithe rialta: Coiste Stiúrtha: an Chéad MMirt de gach mí Ginearfflta: an Tríú Wirt de gach mí
 • Eagraíonn sé cruinnithe eolais poiblí chun faisnéis a chur ar fáil agus chun dul i mbun comhairliúclAin leis an bpobal.

Corporate Structure and History

Forbairt Phobail Maigh Cuilinn Teo / Moycullen Community Development Association (MCDA) was formed in 1989 and is a Company Limited by Guarantee and not having a Share Capital (Company Registration No: 146396). MCDA is a non-profit organisation and in 1997 the company received Charitable Status. : CHY 12877. The MCDA company evolved from the voluntary, non-incorporated, Moycullen Community Council which was active since the early 1970s. MCDA is a voluntary, representative community group. All residents of the Parish of Moycullen, who are of at least voting age, may become members of MCDA.


Operation of MCDA

The following are the key operational aspects of the organisation

 • MCDA runs Moycullen Community Office from Arus Uilinn, with two part-time FAS contracted staff, and also administers and maintains Áras Uilinn as a facility for use by community groups
 • MCDA represents the community of Moycullen and provides a central point of reference for community business
 • Numerous Clubs and Associations are represented in MCDA
 • The Organisation operates under the auspices of fully approved Memoranda and Articles of Association, and holds a mandate to represent community in negotiations with Coillte
 • Directors are elected bi-annually
 • A Steering committee manages day-to-day business.
 • Regular Meetings: Steering: 1st Tuesday of each month General: 3rd Tuesday of each month
 • Organises public information meetings to inform and consult widely with the community.