Parent and Toddler Group – Grúpa Tuismitheora agus Tachráin

Tá súil againn tús a chur le grúpa Tuismitheoirí agus Tachráin Anseo in Áras Uilinn go luath agus ba mhaith linn cuireadh a thabhairt do gach tuismitheoir agus caomhnóir leanaí óga teagmháil a dhéanamh linn anseo i bhFobairt Pobail Mhaigh Cuillinn chun a n-intrest a chur in iúl agus iad ag freastal ar an ngrúpa lena bpáistí. Táimid ar fáil ar (091)555626 nó R-phost chugainn ag info@moycullen.net chun do intrest a chlárú sa ghrúpa seo.


We are hoping to begin a Parent and Toddler group Here at Áras Uilinn in the near future and would like to invite all parents and guardians of young children to contact us here in Fobairt Pobail Maigh Cuillinn to express their intrest in attending the group with their children. We are available on (091)555626 or E-mail us at info@moycullen.net to register your intrest in this group.

Rátaí seomra agus cctv – Room rates and cctv.

Do: Lucht úsáidte Áras Uilinn

Rinne Bord Bainistíochta Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn athbhreithniú ar rátaí Áras Uilinn ag an gcruinniú is déanaí. Bheartaigh muid nach n-athróidh na rátaí sin don bhliain seo chugainn. Is i 2013 a d’árdaigh na rátaí roimhe seo agus cé go bhfuil árdú chostais tagtha ar solas, teas, glanadh agus árachas tuigeann muid go bhfuil cúrsaí iar Covid deacair agus go bhfuil grúpaí ag fualaingt ballraíocht a fháil ar ais go dtí an leibhéal céanna roimh Covid.  

Is ionad pobal deonach muid agus is iad na seirbhísí ar féidir linn a chuir ar fáil don phobal an phríomhaidhm atá againn. Leis sin ráite ní mór dúinn fanacht inmharthana ó thaobh an gheilleagair de agus airgead breise a bheith againn chun cuir le infastructúr an phobail. Bhí an t-ádh orainn le déanaí le deontas ach is minic is deontas aonaracha iad.

Tá caighdeán árd ar na háiseanna agus beidh muid ag cuir córas ceamara ar an ionad i mbliana ar mhaitheas sábáilteacht an ionad agus an lucht úsáidte.

Tá muid ag súil go mór le bheith ag obair libh mar go gcuireann sibh imeachtaí, áiseanna agus seirbhísí den scoth ar fáil do phobail Mhaigh Cuilinn.

To: Users of Áras Uilinn

  The board of Forbairt Pobail Maigh Cuilinn at their last meeting reviewed the rates chared for usage of Áras Uilinn. It was decided that the rates would remain unchanged for the coming year. The  last increase was in 2013, and while costs like light, heating, cleaning and insurance have increased we know that post Covid times are difficult and groups are struggling to get membership and participation back to pre pandemic levels. 

   We are a voluntry community organisation whose prime aim is to provide amenities and services to the local community. We do however have to remain economically viable and have surplus funds available to invest in the community infrastructure. We have been fortunate recently with our grant applications but this funding is often once off.

   We continue to maintain facilities in excellent order and are going to install a CCTV system this year to increase the safety and security of the building and its users.

     We look forward to continuing to work with you as you provide activities, amenities and services to the Maigh Cuilinn community

Mise,

 Peadar

Vacancy on Moycullen/Oughterard Community Employment Scheme.(Galway County Council)

Would you like to apply for the position of Environmental worker/Outdoor Duties on the above CE Scheme?

If so contact the INETRO Office in Galway city and quote Jobs Ireland Reference Number: 2241131 or you may also contact Francis Ryan, Supervisor, on 0871727854.

Please note, to be elegible for employment on a Community Employment Scheme, you must be in reciept of a social welfare payment.

Folúntas ar Scéim Fostaíochta Pobail Mhaigh Cuilinn/Uachtar Ard. (Comhairle Chontae na Gaillimhe)


Ar mhaith leat iarratas a dhéanamh ar phost mar oibrí Comhshaoil/Dualgais Lasmuigh ar an Scéim CE thuas?
Má dhéanann tú teagmháil le hOifig INETRO i gcathair na Gaillimhe agus luaigh Uimhir Thagartha Jobs Ireland: 2241131 nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh freisin le Francis Ryan, Maoirseoir, ar 0871727854.


Tabhair faoi deara, le bheith indéanta le haghaidh fostaíochta ar Scéim Fostaíochta Pobail, ní mór duit a bheith in athuair ar íocaíocht leasa shóisialaigh.

Zumba Halla Mor MoycullenZUMBA HALLA MOR MOYCULLEN

Ag tosú Déardaoin 8 Meán Fómhair 7:00-8:00pm
Ar dtús tagann an spraoi, ansin tagann na weightloss &health benefits??

https://www.bernieveronicafitness.com/product-page/zumba-moycullen

Is damhsa lánchorp spraíúil é Zumba a spreag workout gan aon trealamh de dhíth

Dóigh 500-800 calraí in aghaidh an ranga

Bealach spraoi chun 5000-6000 céimeanna a fháil

Gníomhaíocht shóisialta iontach chun bualadh le daoine iontacha eile

Bí ar do luas féin, oiriúnach do gach leibhéal aclaíochta

Ranganna ar siúl i mbloic 4 seachtaine.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le Bernie 087 1918789
— ag mothú ar bís i Scoil Mhuire Maigh Cuilinn.


Starting Thursday Sept 8th 7:00-8:00pm
First comes the fun, then comes the weightloss & health benefits??

https://www.bernieveronicafitness.com/product-page/zumba-moycullen

Zumba is a fun full body latin dance inspired workout with no equipment needed

Burn 500-800 calories per class

A fun way to get 5000-6000 steps

A great social activity to meet other amazing people

Join at your own pace, suitable for all fitness levels

Classes run in 4 week blocks.

For more info contact Bernie 087 1918789
— feeling excited at Scoil Mhuire Moycullen.

Campa códaithe le Laura / Coding camp with Laura


Foghlaim scileanna digiteacha trí ghníomhaíochtaí spraíúla le códú páistí corrib ón 23 Lúnasa go dtí an 25ú háit in Aras Uilinn Maigh Cuilinn. Féach póstaer imeachtaí le haghaidh teagmhála chun clárú agus tuilleadh sonraí.


Learn Digital skills through fun activities with corrib kids coding from August the 23rd to the 25th in Aras Uilinn Moycullen. See event poster for contact to register and further details.

Nuachtlitir Iúil 2022

Newsletter July 2022

Ádh móir ar Ghaillimh agus ar imreoirí áitiúla i gcluiche ceannais na hÉireann!

Best of luck to Galway and local players in the All-Ireland final!

Wishing all the best to Seán Kelly as captain in the All-Ireland final, and all the players from Maigh Cuilinn, Killanin, Roscahill, Oughterard and all other players. Galway play Kerry in the All-Ireland Final on in Croke Park on Sunday 24th July at 3.30pm.

Cumann Peile Mhaigh Cuilinn are hosting a Up for the Match event on Friday night 22nd July – 8pm in Wildlands Galway.

Gach rath ar Sheán Kelly mar chaptaen ar Chraobh na hÉireann, agus ar na himreoirí ar fad as Maigh Cuilinn, Cill Ainnín, Ros Cathail, Uachtar Ard agus gach imreoir eile. Imríonn Gaillimh Craobh na hÉireann i bPáirc an Chrócaigh Dé Domhnaigh an 24 Iúil ag 3.30pm. Beidh Imeacht Up for the Match á reáchtáil ag Cumann Peile Mhaigh Cuilinn oíche Dé hAoine 22 Iúil – 8pm i wildlands na Gaillimhe.

Áras Uilinn

Community Office

Suíomh Idirlíon MaighCuilinn.net

Moycullen.net website

Tá liosta grúpaí agus seirbhísí againn anois i Maigh Cuilinn atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Is féidir iad seo a fháil ag maighcuilinn.net.

We have a list of groups and services in Moycullen available on our website. These lists includes contact details and social media links for cultural, sports, social and community groups in the village. The list of services include contact details for local public, community and health services available in the village which willl be updated.

If any groups or services wish to be added to the lists please contact the community office at info@moycullen.net.

Tuille eolas ag maighcuilinn.netmoycullen.net.

Imeachtaí in Áras Uilinn

Activities in Áras Uilinn

Tá féilire nua ar moycullen.net/weekly-activities. Is féidir ranganna agus gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a mbeadh suimiúil a fheiceáil.

There is a new calendar feature on moycullen.net/weekly-activities.

Here you can see what classes and activities might be of interest for you and you can find contact details for the groups and checking availability of spaces in each class from the ‘Groups’ directory page on the website.

Cló agus cóipeáil

Printing and photocopying

Is féidir priontáil, fótachóipeáil agus scanadh a fháil san oifig pobail. Bíonn an oifig ar oscailt ar maidin faoi láthair ó 9.30am go dtí 1pm gach lá seachtaine agus ó 2pm go dtí 5pm ón gCéadaoin go dtí an Aoine.

We provide the facility for printing, photocopying and scanning files and documents in the community office. Colour printing is available.

The office is currently open in the morning from 9.30am until 1pm each week day and from 2pm until 5pm from Wednesday to Friday.

Groups

Grúpa Gníomhaíochtaí agus Sóisialta Maigh Cuilinn

Active Retirement / Moycullen Activities & Social Group

Vodafone Ireland Foundation and Active Retirement Ireland and ALONE have joined forces to deliver a new five-year dedicated, nationwide digital skills training programme for older people. Hi Digital, is a free learning experience created by Vodafone Ireland Foundation in partnership with Active Retirement Ireland and ALONE. Designed for anyone who wants to learn basic and essential online skills, the initiative supports both self-learners and those helping older people get online. Our member, Ben McPoland has attended the Hi Digital course and is now passing on his skills to our members. Would you like to improve your digital skills? Get started with “Hi Digital” and see what going online can do for you. https://hidigital.ie/en/

Tá Fondúireacht Vodafone Ireland agus Active Retirement Ireland agus ALONE tar éis teacht le chéile chun clár oiliúna nua tiomnaithe cúig bliana ar fud na tíre i scileanna digiteacha a sholáthar do dhaoine scothaosta. Is eispéireas foghlama saor in aisce é Hi Digital a chruthaigh Fondúireacht Vodafone Ireland i gcomhpháirtíocht le Active Retirement Ireland agus ALONE. Deartha do dhuine ar bith atá ag iarraidh bunscileanna riachtanacha ar líne a fhoghlaim, tacaíonn an tionscnamh le féinfhoghlaimeoirí agus leo siúd a chabhraíonn le daoine scothaosta teacht ar líne. D’fhreastail ár mball, Ben McPoland, ar chúrsa Hi Digital agus tá sé ag cur a chuid scileanna ar aghaidh chuig ár mbaill anois. Ar mhaith leat do scileanna digiteacha a fheabhsú? Tosaigh le “Hi Digital” agus féach cad is féidir le dul ar líne a dhéanamh duit.** [https://hidigital.ie/en/](https://hidigital.ie/en/)*

Club Siúlóide Mhaigh Cuilinn

Moycullen Walking Club

We are delighted to announce that carpooling, subject to Covid regulations can resume from Tony’s Diner for Rambles. A new schedule of Hill Walks and Rambles is posted on our Moycullen Walking Club Facebook page and a hard copy is displayed in the window of Tony’s Diner, An Fuarán. All outings are conducted according to Covid -19 guidelines. New members are always welcome.Tuilleadh eolais/Information, pm, Moycullen Walking Club Facebook page or email, moycullenwalking@gmail.com.

Tá an-áthas orainn a fhógairt gur féidir le carr-roinnt, faoi réir rialacháin Covid atosú ó Tony’s Diner do siúlóid Rambles. Tá sceideal nua de Shiúlóidí agus Rambles an Chnoic curtha suas ar leathanach Facebook Chlub Siúil Mhaoil Cuilinn agus tá cóip chrua ar taispeáint i bhfuinneog Tony’s Diner, An Fuarán. Déantar gach turas de réir threoirlínte Covid -19. Cuirtear fáilte roimh bhaill nua i gcónaí. Is féidir teagmháil a dhéanamh ar an leathanach Facebook nó ríomhphost, moycullenwalking@gmail.com.

Biongó Pobail Mhaigh Cuilinn

Maigh Cuilinn Community Bingo

Maigh Cuilinn Community Bingo resumed weekly Bingo sessions in Áras Uilinn, on Thursday 24th March. Whilst patrons were delighted to see return unfortunately others were still fearful of Covid, so numbers were too low to make the venture viable. We are now on a summer break and plan to resume in late September. However, we will need more support to continue sessions.

Thosaigh Biongó Pobail Mhaigh Cuilinn arís ag seisiúin sheachtainiúla Biongó in Áras Uilinn, Déardaoin 24 Márta. Cé go raibh ríméad ar phátrúin filleadh ar an drochuair bhí eagla ar dhaoine eile fós roimh Covid, agus mar sin bhí líon na ndaoine ró-íseal chun an fiontar a dhéanamh inmharthana. Táimid anois ar shos samhraidh agus tá sé beartaithe againn atosú go déanach i mí Mheán Fómhair. Mar sin féin, beidh níos mó tacaíochta ag teastáil uainn chun leanúint ar aghaidh le seisiúin.

Nuacht Oidhreachta Moycullen

Moycullen Heritage News

Genealogy – DNA project- update by Brian O’Halloran.

The Moycullen Heritage ‘DNA Project’ continues to progress. The project, which emphasizes the history of Moycullen through the history of its families has seen several recent successes.Our Moycullen Area Genealogy Facebook group, emphasizing Moycullen and Killannin, recently enrolled its 500th member, quite an accomplishment for a group focused on a small geographic area. Most of the members of this group have already completed DNA tests confirming their Moycullen roots. By sharing DNA and family history information with each other they often find long lost or unknown relations and can add to their own family trees. Anyone with Moycullen connections who is on Facebook is welcome to join by going to: https://www.facebook.com/groups/736156786791729/

Classes

Ranganna ag críochnú do shos an tsamhraidh

Classes finishing up for the summer break

We would like to thank all the classes and groups that are finishing up for the summer break. We hope they can enjoy the break and we will look forward to seeing them during the summer camps and in the new school term.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na ranganna agus na grúpaí go léir atá ag críochnú do shos an tsamhraidh. Tá súil againn gur féidir leo taitneamh a bhaint as an sos agus beimid ag tnúth lena fheiceáil le linn na gcampaí samhraidh agus sa téarma scoile nua.

Campaí Samhraidh ag tosú

Summer Camps beginning

There are a number of summer camps happening in Áras Uilinn over July and August, including Irish Dancing, Project Fashion sewing and fashion, Phoenix Stage School and Coding for kids. More information and contact details for these camps can be found on our website – moycullen.net

Tá roinnt campaí samhraidh ar siúl in Áras Uilinn i rith mhí Iúil agus Lúnasa, lena n-áirítear Damhsa Gaelach, fuáil agus faisean Project Fashion, Phoenix Stage School agus Códáil do pháistí. Is féidir tuilleadh eolais agus sonraí teagmhála do na campaí seo a fháil ar ár suíomh gréasáin – maighcuilinn.net

Gaeilge Mhaigh Cuilinn

Campa Samhraidh Maigh Cuilinn

Bhí Campa Samhraidh ar siúl arís i mí Iúil an bhliain seo. Tá áthas orainn go raibh seans ag na daoine óga agus na tacathóirí páirt a ghlacadh sa gcampa. Tá súil agam gur baintear sult as an gcúpla seachtain anseo i lár bhaile Mhaigh Cuilinn.

Maigh Cuilinn

Leanann próiseas Ghlasbhealach Mhaigh Cuilinn ar aghaidh – roghnófar bealach amháin as seacht mbealach

Maigh Cuilinn Greenway process continues – one route will be chosen from seven routes

On Tuesday 21st June there was a second public consultation on the Galway to Oughterard Greenway for cycling. Here, seven proposed routes were shown. From these routes a preferred route is hoped to be selected by the end of this year. The route map documents and a feedback form is available at https://galwaytooughterardgreenway.ie/second-public-consultation/. The feedback form will be open until Friday 15th July 2022. Any further queries that you may have after this date can be mailed / emailed on an on-going basis to the project team.

Dé Máirt an 21 Meitheamh bhí an dara comhairliúchán poiblí ar Bealach Glas na Gaillimhe go hUachtar Ard don rothaíocht. Anseo, taispeánadh seacht mbealach beartaithe. Ó na bealaí seo táthar ag súil go roghnófar bealach is fearr faoi dheireadh na bliana seo. Tá na doiciméid léarscáile bealaigh agus foirm aiseolais ar fáil ag https://galwaytooughterardgreenway.ie/second-public-consultation/. Beidh an fhoirm aiseolais ar oscailt go dtí Dé hAoine 15 Iúil 2022. Is féidir aon cheisteanna breise a d’fhéadfadh a bheith agat tar éis an dáta seo a sheoladh ar ríomhphost ar bhonn leanúnach chuig foireann an tionscadail.

Aip le Ámchlár Cluichí CLG Maigh Cuilinn ar fáil ag maighcuilinn.com

Maigh Cuilinn GAA fixtures app available at maighcuilinn.com

Now all fixtures and results from the GAA clubs in Maigh Cuilinn are available in a new web page, linked at the top of the maighcuilinn.com website. The fixtures and results from Cumann Peile Maigh Cuilinn, Maigh Cuilinn LGFA, Club Iománaíocht Maigh Cuilinn and Camogie Maigh Cuilinn as well as juvenile teams and Galway county teams are available to view at  https://glcmc.glideapp.io/.

Anois tá gach daingneán agus toradh ó chlubanna CLG Mhaigh Cuilinn ar fáil ar leathanach gréasáin nua, nasctha ag barr an maighcuilinn.com shuíomh gréasáin. Tá na daingneáin agus na torthaí ó Chumann Peile Mhaigh Cuilinn, Maigh Cuilinn LGFA, Club Iománaíocht Maigh Cuilinn agus Camógaíocht Mhaigh Cuilinn chomh maith le foirne óga agus foirne chontae na Gaillimhe ar fáil ag https://glcmc.glideapp.io/.

Comhghairdeas le seaimpíní na Craoibhe Mionúr

Congratulations to the All-Ireland Minor champions!

Well done to the players – Charlie Cox, Padraic McNeela & Seán O’Connor – who won the All-Ireland Minor Final, with a score of Galway 0-15 Mayo 0-09.

Photos of the day are on Cumann Peile Mhaigh Cuilinn’s website https://www.maighcuilinn.com/ and on the facebook page https://www.facebook.com/moycullen.footballclub .

Co. Galway / County Council / National news and govt. programmes

Tá clár nua ar líne Living Well oscailte le haghaidh spéise

New online Living Well program is open for interest

Living Well is a free HSE group self-managment programme for adults with long-term health conditions. A long-term health condition is one, which can be treated and managed but usually not cured. The next upcoming programmes will begin in September.

The six-week group programme includes one online workshop each week and will include topics such as action plans, decision making, healthy eating, medication management, positive thinking, dealing with fatigue.

The Living Well programme is for adults aged 18 years and over. It is suitable for those who are: – living with one or more long-term health conditions, – caring for someone with a long-term health condition.

To find out more about the Living Well programme in Mayo, Galway and Roscommon contact Liam Gildea – lgildea@southmayo.com , (086) 014 2675

Is clár féinbhainistíochta grúpa FSS saor in aisce é Living Well do dhaoine fásta a bhfuil riochtaí sláinte fadtéarmacha orthu. Is coinníoll sláinte fadtéarmach é riocht sláinte fadtéarmach, ar féidir é a chóireáil agus a bhainistiú ach nach ndéantar a leigheas de ghnáth. Cuirfear tús leis na chéad chláir eile atá le teacht i mí Mheán Fómhair. Cuimsíonn an clár grúpa sé seachtaine ceardlann amháin ar líne gach seachtain agus áireofar ann ábhair mar phleananna gníomhaíochta, cinnteoireacht, ithe sláintiúil, bainistíocht cógais, smaointeoireacht dhearfach, déileáil le tuirse. Tá an clár Saol Sláintiúil do dhaoine fásta 18 mbliana d’aois agus níos sine. Tá sé oiriúnach dóibh siúd atá: – ag maireachtáil le riocht sláinte fadtéarmach amháin nó níos mó, – ag tabhairt aire do dhuine a bhfuil riocht sláinte fadtéarmach air. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gclár Saol Sláintiúil i Maigh Eo, i nGaillimh agus i Ros Comáin déan teagmháil le Liam Gildea – lgildea@southmayo.com, (086) 014 2675

Maoiniú Scéim Rannpháirtíochta Pobail tailte Móna 2022

Peatlands Community Engagement Scheme Funding 2022

https://www.npws.ie/peatlands-and-turf-cutting/peatlands-community-engagement-scheme-funding-2022

This Scheme seeks to encourage local peatland communities, local groups, local schools and individuals to engage with the Department of Housing, Local Government and Heritage in relation to the conservation and revitalisation of fens, raised and blanket bog Special Areas of Conservation, Natural Heritage Areas and other peatland areas and to promote public engagement with and awareness of our natural heritage.

Each year applications are invited for a diverse range of initiatives from events, education programmes, conservation management plans, public amenity and recreational measures to invasive species and fire control measures near/within raised and blanket bog Special Areas of Conservation/Natural Heritage Areas, fens or other raised bog/blanket bog areas and peatlands areas which will encourage communities to enhance their natural surrounding areas and raise awareness of environmental issues and concerns.Successful applicants will be awarded funding to support a maximum of 75% of the project eligible costs with a maximum grant of €25,000.

Projects approved for 2022 must be completed by 5 November 2022 and a
claim for reimbursement of funds made by made by 11 November 2022.

Féachann an Scéim seo le pobail áitiúla tailte portaigh, grúpaí áitiúla, scoileanna áitiúla agus daoine aonair a spreagadh chun teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta maidir le caomhnú agus athbheochan na bhFíníní, limistéir chaomhantais ardaithe agus blaincéad Limistéir Chaomhantais Speisialta, Limistéir Oidhreachta Nádúrtha agus limistéir tailte portaigh eile agus chun rannpháirtíocht agus feasacht an phobail ar ár n-oidhreacht nádúrtha a chur chun cinn.

Gach bliain tugtar cuireadh d’iarratais ar raon éagsúil tionscnamh ó imeachtaí, cláir oideachais, pleananna bainistíochta caomhnaithe, taitneamhacht phoiblí agus bearta áineasa go speicis ionracha agus bearta rialaithe dóiteáin gar/laistigh de phortach ardaithe agus blaincéad Limistéir Speisialta Caomhantais/Limistéir Oidhreachta Nádúrtha, eanaigh nó limistéir ardaithe portaigh/blaincéad eile agus limistéir portaigh portaigh a spreagfaidh pobail chun a gceantair nádúrtha máguaird a fheabhsú agus feasacht a mhúscailt ar shaincheisteanna comhshaoil agus ábhair imní. Bronnfar maoiniú ar iarratasóirí rathúla chun tacú le huasmhéid 75% de chostais incháilithe an tionscadail le deontas uasta de € 25,000. Ní mór tionscadail a ceadaíodh do 2022 a bheith críochnaithe faoin 5 Samhain 2022 agus a éileamh ar aisíocaíocht cistí a rinneadh faoin 11 Samhain 2022.

Eisíodh tuarascáil Comhráite Aeráide agus seoladh suirbhé nua

Climate Conversations report released and new survey launched

The Climate Conversations report for 2021 was released and is available to read at this link – https://assets.gov.ie/204202/322402d7-f115-401d-9d28-0fc97ca5a391.pdf.

“In 2021 we engaged with over 3,800 people. We found that some people are already making changes, whilst others felt they lack information, knowledge, resources, or capacity. We heard people ask for ‘joined up thinking’ and ‘ambitious policies’ to be reflected ‘where they live’. These findings were published in our Climate Conversations Report 2021.”

“10 minutes of your time can make a huge difference! This year we are building on what we learnt last year, we are making sure that we engage with people across all of Ireland, particularly those who are affected by our transition to carbon neutrality. Our aim is to make the Climate Action Plan accessible to all. You are invited to be part of this Climate Conversation 2022 and to share your views on the government’s climate action and how it can support you to take climate action in your own life. Your views will support us in developing the 2022 Climate Action Plan.You don’t need to be a climate expert for your opinion to be valued, we want to hear from as many people as possible and have tried to make the questions as straightforward as possible. If you do have questions, you might find the Climate Jargon Buster useful.The Climate Conversation is being conducted in line with strict data protection rules, and for this reason is open only to those over 16.”

The 2022 survey can be found at https://climateconversations.citizenspace.com/decc/climate-conversations-2022/ and will be open until September 9th 2022.

Eisíodh tuarascáil na gComhráite Aeráide do 2021 agus tá sí ar fáil le léamh ag an nasc seo – https://assets.gov.ie/204202/322402d7-f115-401d-9d28-0fc97ca5a391.pdf. “I 2021 chuamar i dteagmháil le breis agus 3,800 duine. Fuaireamar amach go bhfuil athruithe á ndéanamh ag daoine áirithe cheana féin, agus bhraith daoine eile nach bhfuil faisnéis, eolas, acmhainní nó cumas acu. Chuala muid daoine ag iarraidh go léireofaí ‘smaointeoireacht chomhcheangailte’ agus ‘beartais uaillmhianacha’ ‘an áit a bhfuil cónaí orthu’. Foilsíodh na torthaí seo inár Tuarascáil maidir le Comhráite Aeráide (https://assets.gov.ie/204202/322402d7-f115-401d-9d28-0fc97ca5a391.pdf) 2021.”

“Is féidir le 10 nóiméad de do chuid ama difríocht mhór a dhéanamh! Táimid ag tógáil i mbliana ar an méid a d’fhoghlaim muid anuraidh, táimid ag cinntiú go rachaimid i dteagmháil le daoine ar fud na hÉireann ar fad, go háirithe iad siúd a dtéann ár n-aistriú go neodracht carbóin i bhfeidhm orthu. Is é an aidhm atá againn an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide a dhéanamh inrochtana do chách. Tugtar cuireadh duit a bheith páirteach sa **Climate Conversation** **2022** seo agus do thuairimí a roinnt maidir le gníomhú ar son na haeráide an rialtais agus conas is féidir leis tacú leat gníomhú ar son na haeráide i do shaol féin. Tacóidh do thuairimí linn Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2022 a fhorbairt.Ní gá duit a bheith i do shaineolaí aeráide chun go mbeidh meas ar do thuairim, ba mhaith linn cloisteáil ón oiread daoine agus is féidir agus rinneamar iarracht na ceisteanna a dhéanamh chomh simplí agus is féidir. Má tá ceisteanna agat, b’fhéidir go mbeadh an [Climate Jargon Buster] (https://climatejargonbuster.ie/) úsáideach duit. Tá an **Climate Conversation** á dhéanamh de réir rialacha dochta cosanta sonraí, agus ar an gcúis seo níl sé **oscailte ach dóibh siúd os cionn 16**.”

Is féidir suirbhé 2022 a fháil ag https://climateconversations.citizenspace.com/decc/climate-conversations-2022/ agus beidh sé ar oscailt go dtí an 9 Meán Fómhair 2022.

Féach ar ár suíomh gréasáin le haghaidh tuilleadh nuachta.

See website for more news

moycullen.net/nuacht-news