Tá cead pleanála iomlán faighte ag Fobairt Pobail Mhaigh Cuillinn chun ionad fiontair pobail ilfheidhmeach atá tíosach ar fhuinneamh a thógáil. Cuirfidh sé an cumas ar fáil do ghrúpaí gníomhaíochta pobail, do sheirbhísí spóirt, gnó, leighis agus rialtais. Tá easpa mhór spáis pobail riachtanach i bparóiste Mhaigh Cuilinn. Cuirfidh an t-ionad nua seo spás ar fáil do ghníomhaíochtaí éagsúla do gach aoisghrúpa inár bpobal éagsúil. Díreoidh sé ar ardchaighdeán seirbhísí comhtháite – go háirithe do na grúpaí faoi mhíbhuntáiste agus do ghrúpaí leochaileacha. Cuideoidh an tionscadal seo le dul i ngleic le réimse leathan saincheisteanna pobail atá ann cheana féin, lena n-áirítear oideachas, oiliúint, eisiamh sóisialta, bochtaineacht agus míbhuntáiste, agus ag an am céanna tacú le riachtanais leanaí, daoine óga agus daoine scothaosta. Tá an suíomh uathúil agus is annamh a bhíonn a leithéid de shuíomh ar fáil atá insiúlta, tarraingteach agus sábháilte agus a laghdaíonn roinnt bacainní ar ghníomhaíocht choirp.


Tá tacaíocht an Chomhphobail ag an tionscadal seo

Tá comhairliúchán/suirbhéanna pobail curtha i gcrích lena n-áirítear comhoibriú leis an údarás áitiúil/grúpaí pobail agus le comhlachtaí ábhartha eile.

Cuirfidh an tionscadal seo go mór leis an bpobal agus níos faide i gcéin, lena n-áirítear poist agus infheistíocht áitiúil dhíreach agus indíreach

Comhlíonann an tionscadal seo critéir chreat pleanála náisiúnta 2040 an rialtais.

Ní hamháin go gcabhróidh an fhorbairt mholta seo le dul i ngleic leis an easpa áiseanna atá os comhair ár bpobail ach beidh tionchar níos leithne aici ní hamháin sa cheantar láithreach ach don phobal i gcoitinne ina iomláine. Cuirfidh an togra cruthú post ar fáil sa cheantar agus tá sé inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. Beidh sé tairbheach do chúrsaí spóirt, turasóireacht áineasa agus ó pheirspictíochtaí cuimsiú sóisialta.”Cabhróidh an tionscadal seo le hathrú sóisialta a chur i gcrích agus caighdeán maireachtála a fheabhsú do gach aoisghrúpa laistigh den phobal, chomh maith le cur chun cinn comhdheiseanna agus cuimsiú sóisialta.


“Tá os cionn 5000 duine ina gcónaí i bParóiste Moycullen faoi láthair agus ag ardú. Ó 2013 i leith tá os cionn 340 aonad cónaithe ceadaithe curtha i gcrích laistigh de theorainneacha an tsráidbhaile. Ní áirítear le sin forbairtí cónaithe príobháideacha eile laistigh den pharóiste. Meastar go ndéanfaidh an figiúr seo dúbailt ar a laghad faoi 2030.”


Éascóidh an Foirgneamh Íseal-astaíochta seo laghdú an lorg carbóin freisin


Léirshamhlú 3D

Tabhair turas ar an tionscadal atá beartaithe.

Ráiteas Misin

Féach ar ár spriocanna agus ar ár ráiteas misin

Fobairt Pobail Mhaigh Cuillinn ↗

Áiseanna a chuirimid ar fáil faoi láthair i Fobairt Pobail.