Maidir Linn/About Us


Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn – Corporate Structure and History

Cliceáil anseo leagan Ghaeilge

Forbairt Phobail Maigh Cuilinn Teo was formed in 1989 and is a Company Limited by Guarantee and not having a Share Capital (Company Registration No: 146396). Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn is a non-profit organisation and in 1997 the company received Charitable Status.: CHY 12877. Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn Company evolved from the voluntary, non-incorporated, Moycullen Community Council which was active since the early 1970s. FPMC is a voluntary, representative community group. All residents of the Parish of Moycullen, who are of at least voting age, may become members of FPMC.

Operation of FPMC


The following are the key operational aspects of the organisation:

• FPMC runs Moycullen Community Office from Áras Uilinn, with two part-time FAS contracted staff, and also administers and maintains Áras Uilinn as a facility for use by community groups.

• FPMC represents the community of Moycullen and provides a central point of reference for community business.

• Numerous Clubs and Associations are represented in FPMC.

• The Organisation operates under the auspices of fully approved Memoranda and Articles of Association, and holds a mandate to represent community in negotiations with Coillte.

• Directors are elected bi-annually.

• A steering committee manages day-to-day business.

• Regular Meetings

• Organises public information meetings to inform and consult widely with the community.


Back to Top

Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn Teoranta

Struchtúr Corparáideach agus Stair


Bunaiodh Forbairt Phobail Maigh Cuilinn Teo (FPMC) i 1989 agus Cuideachta ata ann ata Teoranta ag Rcithaiocht agus nach bhfuil Scairchaipiteal aige (Uimhir Claruchciin Cuideachta: 146396). Eagraiocht sheachbhrabusach an FPMC agus bhain an cuideachta Stadas Carthanachta amach i 1997. : CHY 12877. Shiolraigh cuideachta an FPMC 6 Choiste Pobail Mhaigh Cuilinn, coiste a bhi deonach agus nach raibh corpraithe agus a bhi gniomhach 6 na luath-1970i. Grupa pobail deonach, ionadaioch ata san FPMC. Ta gach aitritheoir de Phar6iste Mhaigh Cui linn, ata ar a laghad sach sean chun v6ta a chaitheamh, i dteideal a bheith ina mball den FPMC.


Feidhmiu an FPMC

Is iad seo a leanas priomh-ghneithe feidhmiochta na heagraiochta

• Reachtalann FPMC Oifig Phobail Mhaigh Cuilinn in Áras Uilinn, ina bhfuil beirt bhall foime pairtaimseartha ata ar chonradh Ie FAS, agus riarann se agus deanann se cothabhciil ar Áras Uilinn mar ais Ie haghaidh a usaide ag grupai phobail

• Deanann FPMC ionadaiocht thar ceann phobal Mhaigh Cui linn agus solcithraionn se larrphointe tagartha do ghn6 sa phobal

• Ta ionadaiocht ag go lear clubanna agus cumainn san FPMC.

• Feidhmionn an Eagraiocht faoi choimirce Meamraim agus Airteagail Chomhlachais ata faofa go hiomlan, agus ta sainordu aige ionadaiocht a dheanamh thar ceann an phobail in idirbheartaiochtai Ie Coillte

• Toghtar Stiurth6iri gach dara bhliain

• Deanann coiste Stiurtha laimhseail ar chursai laethula

• Cruinnithe rialta

• Eagraionn se cruinnithe eolais poibli chun faisneis a chur ar fail agus chun dul i mbun comhairliuchain leis an bpobal
Ar ais go dtí an barr